X
is added to your shopping Cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART

FEATURED

​​
1. บริการเก็บรักษาเอกสารและบริหารเอกสาร
(KDC Document storage and Management Service)

​KDC ให้ความสำคัญต่อเอกสารและข้อมูลที่นำมาฝากเก็บรักษา ที่จะต้องได้รับการดูแลตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย และสามารถสืบค้นได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ เราจึงออกแบบคลังเอกคลังเอกสารโดยเฉพาะ มีระบบความปลอดภัยและการป้องกันภัยสูงสุด ใช้เทคโนโลยีการบริหารคลังเอกสารที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ การค้นหาที่สะดวกและรวดเร็ว แม่นยำ และสืบกลับได้ บริการของเราดูแลเอกสารให้ท่านใน 3 รูปแบบ

2. บริการจัดเก็บสื่อคอมพิวเตอร์
(KDC Computer Media storage)

​ข้อมูลการดำเนินธุรกิจและข้อมูลของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญ ถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและสามารถนำกลับมาใช้ได้เมื่อต้องการ KDC จัดเก็บสื่อคอมพิวเตอร์ของท่านในห้องมั่นคงที่ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยมั่นคง เช่นเดียวกบห้อง Server มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบดับเพลิง FM 200 CCTV ทั้งด้านในและด้านนอก พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต จัดเก็บและบริหารการจัดส่งเป็นรายกล่องหรือเป็นรายเทป

3. บริการจัดส่งเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์
(KDC Secured Document and Media Delivery Service)

​KDC ใส่ใจในความปลอดภัยของเอกสารที่นำมาฝากเก็บรักษากับเราตั้งแต่ขบวนการไปรับเอกสาร การขนส่งในระหว่างทาง จนถึงมือของเรา เราจึงเลือกใช้พาหนะที่ปลอดภัย สามารถปิดล๊อคในระหว่างการเดินทาง และติดตามด้วย GPS เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดการเดินทาง แผนการจัดส่งถูกกำหนดในแต่ละวัน ตามคำสั่งเรียกใช้บริการ ทั้งการจัดส่งและรับเอกสาร กล่องเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์ได้รับการตรวจสอบ และ sealก่อนการตรวจปล่อย

4. บริการห้องมั่นคง
(KDC Vault Service)

​เอกสารที่มีความสำคัญ เอกสารที่มีมูลค่าทางการเงิน หรือเอกสารที่มีความสำคัญทางการค้า ซึงต้องการการดูแลเป็นพิเศษทั้งการนำไปจัดเก็บและการค้นหาออกมาใช้งาน และให้มั่นใจว่าเอกสารดังกล่าวได้รับการเก็บรักษาปกป้องเป็นพิเศษ เราเก็บรักษาเอกสารเหล่านี้ไว้ในห้องมั่นคง มีการกำหนดให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่กำหนดลายมือให้เข้าภายในห้องดังกล่าวได้

5. บริการสแกนเอกสาร
(KDC Scanning Service)

​KDC เราช่วงออกแบบวิธีการจัดเรียงเอกสาร การแบ่งประเภท และการจัดทำดัชนีการสืบค้น เพื่อให้เอกสารที่ต้องการใช้งานสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็วและคุณภาพของภาพถ่ายเอกสารที่คมชัด ตามรายละเอียดของการใช้งาน เราใช้เทคโนโลยีในการสแกนภาพที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดที่สุด ในเอกสารทุกขนาดตั้งแต่ A0 ถึง A8 ด้วยทีมที่ชำนาญงานและรับประกันผลงานให้ท่านนานถึง 1 ปี

7. บริการทำลายเอกสาร
(KDC Secure Destruction Service)

​เอกสารและข้อมูลในการดำเนินงานประกอบด้วยข้อมูลสำคัญทั้งของลูกค้าหรือองค์กรท่านเอง ข้อมูลเหล่านั้นเมื่อหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาควรถูกทำลายหรือลบ อย่างถูกวิธี KDC เรามีบริการทำลายเอกสาร และสื่อคอมพิวเตอร์ ด้วยการย่อยด้วยเครื่องย่อยเอกสารก่อนนำนำไปปั่นเป็นเยื่อกระดาษ หรือการทำลายสื่อคอมพิวเตอร์ด้วยการย่อยหรือทำลายด้วยมาตรฐานการทำลายขยะอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารและข้อมูลจะถูกลบ ถูกทำลายอย่างถูกต้องและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

8. บริการตู้รับทำลายเอกสารในสำนักงาน
(KDC On-Site Secure Destruction Service)

เอกสารในสำนักงานท่านบางส่วน ไม่มีความจำเป็นต้องจัดเก็บ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลสำคัญขององค์กรเอง KDC เรามีบริการตั้งตู้รับเอกสารที่ท่านต้องการจะทำลาย ในสำนักงานของท่าน เมื่อครบกำหนดหรือตู้เต็ม เราจะไปรับเอกสารเหล่านั้นกลับมาทำลายตามขบวนการทำลายเอกสารของเรา เอกสารจะบรรจุในถุงทำลายที่ถูกปิดด้วย seal ที่มีรหัส และมีบาร์โค๊ดกำกับ มีหลักฐานการรับเอกสารนั้น เอกสารจะถูกนำกลับมาเพื่อทำลาย ขบวนการทำลายจะถูกบันทึกไว้ด้วย ทีวีวงจรปิด เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบได้
​​
9. บริการตรวจสอบใบแจ้งหนี้
(KDC Invoice Management Service)

​เรามีบริการรับวางบิลและตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้แทนท่าน เพื่อลดภาระการรับวางบิล การตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ ก่อนทำการจ่ายค่าสินค้าหรือค่าบริการให้แก่คู่ค้าของท่าน มอบภาระดังกล่าวให้เรา ใบแจ้งหนี้จะได้รับการตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องมายังท่านและคู่ค้าของท่านตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมด้วยข้อมูลเพื่อเตรียมการชำระเงิน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดให้คู่ค้าของท่านแทนท่าน
​​
10. บริการบริหารสัญญา
(KDC Contract Management Service)

​องค์กรหลายแห่งมีเอกสารสัญญาหรือเทียบเท่าสัญญาเป็นจำนวนมาก เช่นสัญญาทางการเงิน เอกสารเกี่ยวกับการบริหารโครงการต่างๆ บ่อยครั้งเอกสารเหล่านั้นมีจำนวนมาก และอาจถูกเก็บไว้ในระยะเวลาที่ต่างกัน ทำให้เวลาที่ต้องการค้นหาเอกสารเหล่านั้นแล้ว ค้นหาเอกสารไม่ครบตามที่ต้องการ KDC เราออกแบบ การจัดลำดับ และสร้างความสัมพันธ์ของเอกสารเหล่านั้น
​​
11. บริการจัดเก็บและบริหารเวชรเบียน
(KDC Medical Record Management Service)

​บริการจัดเก็บเวชระเบียนหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการรักษาของผู้ป่วย ซึ่งเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เราไปพบแพทย์ ได้ถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มที่ต่างกัน จึงเก็บปัญหาหากต้องการดูประวัติการรักษาทั้งหมด KDC เรามีบริการในการนำเอาเวชระเบียนเหล่านั้นมาจัดเก็บลงในแฟ้มคนไข้รายตัวทุกวันที่เกิดเอกสารเหล่านั้น
ทางเลือกที่ดีที่สุดในการปกป้องข้อมูลของท่าน
​​
ไม่ว่าข้อมูลของท่านจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารต้นฉบับ สื่อคอมพิวเตอร์ เอกสารที่สแกน และข้อมูลอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ KDC มีบริการที่จะช่วยดูแลปกป้องข้อมูลของท่านให้ปลอดภัย ในสถานที่ที่ได้รับการออกแบบเฉพาะ มีระบบและมาตรการการดูแลและป้องกันความปลอดภัยอย่างครบถ้วนได้มาตรฐานสากล และสามารถสืบค้นและนำกลับมาเมื่อท่านต้องการ ด้วยบริการจัดส่ง หรือ การสืบค้นด้วยตัวของท่าน โดยท่านไม่ต้องใช้ความพยายาม หรือลงทุนเองเลย
เหนือกว่าการบริหารข้อมูล
ไม่เพียงแต่การดูแลเก็บรักษาและบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้า เรายังให้คำปรึกษาและออกแบบวิธีการจัดเรียงรูปแบบการจัดเก็บ การกำหนดอายุตามประเภทการเก็บรักษาเอกสารการเรียกใช้บริการ หรือการสืบค้นข้อมูลด้วยตัวของท่านเอง ทั้งเอกสารที่เป็นต้นฉบับ หรือเป็นสำเนาอิเลคทรอนิกส์ การเช่าใช้ระบบหรือการวางระบบบริหาร ​เอกสารให้ลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ใด บริการของเราครอบคลุมทั่วประเทศและต่างประเทศ